Resolució Ajut Consultori Bayés 2023

La Fundació IRIS-CC i el Consultori Bayés han concedit l’Ajut Consultori Bayés 2023 a la Sra. Queralt Miró Catalina de l’Institut Català de la Salut per a la realització de la tesi doctoral. El projecte premiat porta per títol “Validació i avaluació de l’impacte de la Intel·ligència Artificial per la lectura de radiografies de tòrax”, i està dirigit pel Dr. Jordi Solé Casals de la Universitat de Vic.

El jurat ha atorgat un accèssit excepcional a la Sra. Matilde Barneto de l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic  amb el projecte “Pacients amb demència: atenció centrada i compartida”, dirigit pel Dr. Joan Espaulella Panicot de l’Hospital Universitari de la Santa Creu.

L’entrega del premi es va realitzar el dia 29 de setembre durant l’acte de la Professió Mèdica a Osona Sant Cosme i Sant Damià, organitzat pel Col·legi de Metges de Barcelona.

Creat l’any 2000, l’objectiu de l’Ajut Consultori Bayés és promoure la carrera investigadora dels professionals sanitaris de les comarques de la Catalunya Central en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut en el marc d’un programa de doctorat de la UVic-UCC. En aquesta edició, la convocatòria ha rebut deu candidatures.

 

Resum dels projectes premiats

 

Projecte premiat: “Ús de la intel·ligència artificial com a eina de suport diagnòstic de lesions cutànies a l’atenció primària a Catalunya”, de la Sra. Queralt Miró Catalina.

Les radiografies de tòrax són una modalitat complexa d’interpretar i actualment s’estan desenvolupant algorismes d’intel·ligència artificial capaços d’interpretar-les. És important fer validacions externes d’aquests algorismes per tal de poder-los implementar. A més, és important conèixer la percepció dels professionals sanitaris i usuaris sobre l’ús de la IA per poder ajustar la tecnologia a les seves necessitats. Per aquest motiu l’objectiu del projecte és la Validació externa amb dades prospectives de l’algoritme d’IA ChestEye per la lectura de radiografies de tòrax com a eina d’ajuda al diagnòstic, i conèixer la percepció dels professionals sanitaris i dels usuaris d’atenció primària respecte l’ús de la IA com a eina sanitària.

Metodologia. Estudi prospectiu comparant el diagnòstic de l’algorisme i el diagnòstic del radiòleg amb una mostra de 600 radiografies i estudi descriptiu transversal a través de dues enquestes validades, una pels professionals sanitaris i l’altra pels usuaris.

Resultats esperats i impacte social. S’espera una correcta validació externa de l’algorisme per poder ser una eina de suport al diagnòstic pels professionals i impactar així a la qualitat de vida de les persones, i un anàlisi de les percepcions sobre l’aplicació de la IA per generar estratègies per millorar l’acceptació en l’aplicació de les noves tecnologies a la salut.

Accèssit: “Pacients amb Demència: atenció centrada en la persona i compartida”, de la Sra. Matilde Barneto. Aquest projecte considera: “Estem davant d’una situació epidemiològica d’un creixent nombre de persones grans, amb demència, algunes amb problemes de salut crònics i amb necessitats d’atenció complexa o necessitats pal·liatives. La gestió eficaç i eficient dels recursos és un dels majors reptes relacionats amb la salut als que s’enfronten els pacients, els professionals sanitaris i la societat en general. En aquesta línia, el canvi de paradigma cap a un model d’atenció centrada en la persona (ACP) on es planifiqui l’atenció en funció de les necessitats del pacient i els seus valors i preferències, evitar la fragmentació dels serveis i potenciar la col·laboració entre proveïdors, pot ajudar a millorar la qualitat de l’atenció, a reduir la càrrega assistencial i fer un ús més eficient dels recursos.