Política de donacions

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web www.iris-cc.cat és FUNDACIÓ IRIS-CC (INSTITUT DE INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ A CIÈNCIES DE LA VIDA I LA SALUT A LA CATALUNYA CENTRAL), ara endavant el RESPONSABLE, i les seves dades d’identificació són les següents:

 • Raó social: FUNDACIÓ IRIS-CC (INSTITUT DE INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ A CIÈNCIES DE LA VIDA I LA SALUT A LA CATALUNYA CENTRAL)
 • NIF: G09998055
 • Adreça: CTRA. DE RODA NÚM. 70 08500 VIC – BARCELONA
 • Telèfon: 931358315
 • Email: tac.c1716375453c-sir1716375453i@ofn1716375453i1716375453
 • Registre de Fundacions: Número d’inscripció 3291 amb data 4 de juliol de 2022.

Objecte

El RESPONSABLE promourà un model solidari per tal de fomentar la participació de la societat (ciutadans, empreses, fundacions i entitats públiques i privades) en el finançament de les àrees prioritàries de recerca orientades a resoldre els problemes de salut de les persones.

El RESPONSABLE té grups de recerca especialitzats en: envelliment, atenció a la gent gran, salut pública i comunitària, investigació clínica en malalties prevalents, medicina regenerativa i aplicació de noves tecnologies als problemes de salut.

El RESPONSABLE ofereix, a través d’aquesta pàgina web, la possibilitat de fer donacions des de l’apartat “Donacions”. Les donacions sempre seran puntuals i es destinaran a donar suport als nostres programes de recerca relatius als problemes de salut de les persones.

Tractament de dades

El RESPONSABLE, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades, us indica la següent informació:

 • Finalitat del tractament de dades
  • Les dades es tractaran amb la finalitat de tramitar la donació.
  • Facilitar el certificat fiscal corresponent.
 • Base jurídica per al tractament de dades
  • La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment de l’interessat, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD, així com per al compliment duna obligació legal aplicable al responsable del tractament, en virtut de l’article 6.1. ), quant a la tramitació del certificat fiscal.
 • Termini de conservació
  • Els no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat demanats, excepte que hi hagi una obligació legal.
 • Transferències internacionals de dades
  • No es preveu cap transferència internacional de dades personals.
 • Cessió de dades a tercers
  • El RESPONSABLE no cedirà les dades personals a tercers. Això no obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679.
 • Exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició
  • Podreu dirigir les vostres comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de correu postal al RESPONSABLE CTRA. DE RODA NÚM. 70 08500 VIC – BARCELONA o a l’email: tac.c1716375453c-sir1716375453i@ofn1716375453i1716375453 juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del DNI i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.
  • Així mateix, podeu adreçar-vos a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

Formes de pagament

L’usuari podrà realitzar donacions al RESPONSABLE mitjançant la forma de pagament següent:

 • Targeta de crèdit

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL ( Secure Sockets Layer ). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades a cap servidor del RESPONSABLE.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se us sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva al revers de la targeta VISA o MASTERCARD, oferint, així, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular pot exigir l’anul·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de càrrec i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’han de fer com més aviat millor.

Això no obstant, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant del RESPONSABLE al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la dita anul·lació.

*Si l’usuari vol fer el seu donatiu a través de transferència bancària o utilitzant un altre mètode de pagament, podrà contactar amb el RESPONSABLE al correu electrònic tac.1716375453cc-si1716375453ri@of1716375453ni1716375453.

Deduccions fiscals aplicables a les teves donacions

Com a soci o donant del RESPONSABLE, us informem, que totes les donacions fetes a la nostra entitat per un donant resident fiscal a Espanya gaudeixen d’una deducció en la quota de l’impost de la renda de les persones físiques (si el donant és persona física) o a l’impost sobre societats (si el donant és persona jurídica). En cas de donacions de l’exterior, el tractament fiscal queda relegat a les lleis de cada país. Si requereix un rebut físic de la donació per motius fiscals, pot sol·licitar-ho al correu electrònic tac.1716375453cc-si1716375453ri@of1716375453ni1716375453.

Com donar-se de baixa

Les persones donants habituals o sòcies del RESPONSABLE, poden donar-se de baixa en qualsevol moment escrivint a tac.1716375453cc-si1716375453ri@of1716375453ni1716375453o enviant un correu postal a la següent adreça: CTRA. DE RODA NÚM. 70 08500 VIC – BARCELONA; especificant el motiu pel qual causa baixa.

Jurisdicció

El RESPONSABLE es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts o per l’incompliment de la present política de donacions.

La relació entre l’usuari i el RESPONSABLE es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. El RESPONSABLE té el domicili al c/ CAL XIC 28 08560 MANLLEU – BARCELONA, Espanya.