INNOVACIÓ

Un dels objectius estratègics de l’IRIS-CC és el foment de la innovació, tant de productes i serveis, com de innovació organitzacional (models de prestació de serveis, processos) i de innovació docent.

Els centres sanitaris participants del l’IRIS-CC estan distribuïts al territori de Catalunya Central i pertanyen a tot l’espectre de centres d’atenció sanitària: atenció primària (616.861 habitants), hospitals d’aguts (918 llits), centres sociosanitaris (764 llits, hospitals de dia), i centres de salut mental. Aquesta col·laboració multicèntrica es una oportunitat per estudis del continu assistencial i d’estudis poblacionals.

Una de les línies més importants es la d’innovació terapèutica mitjançant el programa d’assajos clínics, i el programa d’activitats científiques relacionats amb el envelliment, la fragilitat i la cronicitat.

Coordinació

Cap de la Unitat d’Innovació
Elena Medarde Barragán
tac.c1716376571c-sir1716376571i@ofn1716376571i1716376571
Telf: 93 135 83 15

Innovació de producte

L’IRIS-CC fomentarà les activitats per a desenvolupar productes relacionats amb ciències de la vida i de la salut: nou fàrmacs, nous reactius diagnòstics, nous dispositius, nous equipaments i desenvolupament de les TIC a l’àmbit de la salut.

Des d’aquesta oficina es creen els diferents expedients (registre i arxiu de tota la documentació) d’estudis de recerca biomèdica que es realitzen en l’àmbit de l’Institut. En funció de la tipologia d’estudi i promotor es centralitzen els tràmits administratius i contractuals necessaris.

També aquesta unitat és la responsable del control de l’execució dels estudis i d’emissió de factures dels diferents estudis observacionals o assaigs clínics de promotor privat o comercial.

Innovació de serveis

La innovació en la prestació de serveis a través del redisseny de processos es un dels objectius de l’IRIS-CC. Es consideren també els projectes d’innovació en prestació de serveis que incorporin nous dispositius i tecnologies apps.

Els CEIm estan acreditats d’acord amb els termes del Reial decret 1090/2015, per emetre un dictamen en un estudi clínic amb medicaments i en una investigació clínica amb productes sanitaris. A tot això cal sumar-hi les funcions que tenen encomanades en la seva qualitat de CEI (Comitè Ètic de Recerca).

Els investigadors que vulguin posar en marxa un projecte de recerca clínica hauran de disposar del dictamen favorable del CEIm.

Innovació docent

L’IRIS-CC disposa de grups de recerca en innovació docent (nous models i programes docents en la formació de grau i postgrau). Així mateix té una plataforma de formació dels diferents professionals en ciències de la salut, en simulació i adquisició d’habilitats clíniques i de seguretat del pacient.

Innovació Transformativa i Simulació

Coordinadora del Grup de Recerca en Innovació Transformativa i Simulació (GRITS)
Dra. Carlota Riera Claret (Fundació Universitària Bages)
Correu electrònic: tac.c1716376571c-sir1716376571i@ofn1716376571i1716376571